main bus ke liya rin lena chahta hu
n aupchriktayain batkane ka kast karin

Similar topics you may interested!